Thank you for visiting our website.

Đây là thư viện lưu trữ những tư liệu cần thiết cho việc hát Phụng vụ hàng tuần.

Nếu truy cập trên mobil, xin quý vị trở lại khung menu, scroll xuống tab dưới tab thư viện này quý vị sẽ thấy các chuyên mục được lưu trữ như Thánh vịnh-Đáp ca; Câu xướng trước Phúc Âm; Thư viện lời bài hát, các filr Power point và LCD dùng chiếu trong nhà thờ và cho ca đoàn hát.

Nếu dùng trên máy tính thì quý vị nhấp chuột vào tab Thư viện , sẽ có một số tab phụ mở ra (drop down menu) như Thánh vịnh-Đáp ca; Câu xướng trước Phúc Âm; Thư viện lời bài hát, các filr Power point và LCD dùng chiếu trong nhà thờ và cho ca đoàn hát.