Lễ Mình Máu Chúa KiTô

Jun 18,2017

Nhập Lễ: TV 80, 17

” Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra.”

Chủ Đề: Ta là bánh hằng sống.

Các bài đọc: Deut. 8, 2-3.14b-16a; 1 Cor. 10, 16-17; Jn. 6, 51-59;

Đáp ca: (TV. 147) Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

BÀI HÁT