Lễ Mình Máu Chúa KiTô

June 2018

Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn.

Các bài đọc: Ex. 24, 3-8; Hebr. 9, 11-15; Mc. 14, 12-16.22-26;

Đáp ca: (TV. 115) Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Alleluia: Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 

BÀI HÁT