Lễ Mình Máu Chúa KiTô

Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn.

Chủ Đề: Loan truyền việc Chúa chịu chết.

Các bài đọc: Gen. 14, 18-20; 1 Cor. 11, 23-26; Lc. 8, 11b-17;

Đáp ca: (TV. 109) Con là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê.

Alleluia: Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

BÀI HÁT