Lễ Chúa Biến Hình
(Ngày 6 tháng 8)

Ca Nhập Lễ: Cf Mt 17, 5: Trong một đám my sáng chói, Thánh Thần xuất hện và có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”

(Năm A, B và C đều giống nhau)

Đáp Ca: Tv96, 1-2, 5-6, 9.
Câu Đáp: “Chúa hiển trị, Chúa là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất”.

Alleluia: Mt, 17, 5c
“Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các người hãy nghe lời Người.”

BÀI HÁT

 

Bao la tình Chúa-Giang Ân