Lễ Chúa Ba Ngôi

Jun 11, 2017

Image result for ba ngôi thiên chúa

Nhập Lễ: “Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì  Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.”

Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Các bài đọc: Ex. 34, 4b-6.8-9;

2 Cor. 13, 11-13; Jn. 3, 16-18;

Đáp ca: (Dan.3) Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

Alleluia: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến.

BÀI HÁT