Lễ Chúa Ba Ngôi

Nhập Lễ: “Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì  Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.” 

Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Các bài đọc: Prov. 8, 22-31; Rom. 5, 1-5; Jn. 16, 12-15;

Đáp ca: (TV.8) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

Alleluia: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến.

BÀI HÁT