Lễ Chúa Ba Ngôi

 

Image result for ba ngôi thiên chúa

Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Các bài đọc: Deut. 4, 32-34.39-40; Rom.8, 14-17; Mt. 18, 26-30;

Đáp ca: (TV.32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Alleluia: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến.

BÀI HÁT