THÀNH VIÊN :

Tên Thánh là để cầu nguyện đặc biệt vào dịp mừng bổn mạng vị thánh bổn mạng của ca viên, những chữ số phía sau tên thành viên là tháng sinh nhật, xin cập nhật để tiện mừng sinh nhật.)

 1. I-nê Nguyễn thị Minh Tâm  01 (jan 6)
 2. Maria Phan Lệ Trinh ( Liên Trần)  01
 3. Vinh sơn Vũ Thanh Tú 03
 4. Anna  Loan Gima  03
 5. Phanxicco Minh Trần  04
 6. Maria  Trần Gia An Khương (Trinna Trần) 04
 7. Anna Trần Thuỳ Trang  04
 8. TT Phạm ….. Duyên  04
 9.  TT Phạm ….Thái  04
 10. TT Hồ Anh Nhi ( Annie Nguyễn)  05
 11. Maria Lê thị Bích Vân 06
 12. TT Trần…. Phương (Eric Tran)  06
 13. TT  Hoang Christina Thy 06
 14. Maria Lưu Minh Hiền  07 (July 05)
 15. Giu-se Lưu Thanh Liêm 07 (July 23)
 16. Anna Nguyễn Lê Bích Hạnh 07
 17. An-tôn Trần Phan Gia Mẫn ( Andrew Trần) 07 (July 23)
 18. Maria Nguyễn Phạm Kim Liên  08
 19. TT Lena Phạm  08
 20. TT  Viễn Hồ   08
 21. TT  Trinh Hồ  08
 22. Giu-se Nguyễn Pháp   08
 23. TT Nguyễn Quang Huy  09
 24. Vinh-sơn Vũ lập Pháp  09
 25. Theresa  Trần gia Như Ý (Suzanne Trần) 10
 26. Anna  Đinh Tuyết  Nhi 12 ( Dec 28)
 27. TT Phạm Khánh Vân

THÀNH VIÊN DANH DỰ:

 1. TT Cô Hồng 04
 2. Phê-rô  Nguyễn Thanh Trường 03 ( March 10)
 3. TT XXX XXX Vịnh ( Chồng Lena) 05
 4. TT Trần Kenny
 5.  Maria  Mary Trần (Bé Nhi)
 6. TT Nguyễn Ngọc Phương  12 (Dec 9)
 7. TT Vincent Nguyễn 12 (Dec 03)
 8. TT Điệp Vương 05