CN Thứ 15 QN

Nhập Lễ: TV 15, 16

” Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa.”

Chủ Đề: Đối xử nhân hậu với tha nhân.

Các bài đọc: Deut. 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc. 10, 25-37;

Đáp ca: (TV. 68) các bạn khiêm cung, hãy tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

Alleluia: Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần trí và Sự sống. Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh

Phúc Âm: ” Ai là anh em tôi?”

BÀI HÁT