CN Thứ III Mùa Vọng

Ca Nhập Lễ: Phil 4,4-5 (Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần.)

Chủ Đề: Hãy vui mừng trong Chúa.

Các Bài Đọc: Is 61,1-2a-10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19. 28.

Đáp Ca: Lc 1, 46-50, 53-54 (Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa)

Alleluia: Thánh Thần Chúa ngụ trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.

BÀI HÁT

lưu:

Dâng lễ Mùa vọng III

Để Chúa đến

Ave Maria -Thành Tâm

Chúa nhật 3 Mùa Vọng B: Lc 1-46-48