CN Thứ III Mùa Vọng

(Hôm nay có thể dùng mầu hồng và được xử dụng đàn, nhạc cụ)

003

Ca Nhập Lễ: Phil 4,4-5 (Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần.)

Chủ Đề: Hãy vui mừng

Các Bài Đọc: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11, 2-11

Đáp Ca: Tv 145 (Lậy Chúa, xin đến cứu độ Chúng tôi)

Alleluia: Thánh Thần Chúa ngụ trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Mừng vui lên
  • Ngày tươi sáng
  • Xin Chúa Đến
  • Vững lòng trông cậy
  • Tôi hớn hở vui mừng
  • Chúa Đến