CN Thứ II Mùa Vọng

(tháng 12)

Nhập Lễ CN II Mùa Vọng: Cf Is 30,19,30 (Hỡi Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ làm cho vinh quang lời Người được nghe biết trong tâm hồn hân hoan của các ngươi.)

Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Các Bài Đọc: Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Đáp Ca: Tv 125 (Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan)

BÀI HÁT