CN Thứ II Mùa Vọng

Nhập Lễ CN II Mùa Vọng: Cf Is 30,19,30 (Hỡi Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ làm cho vinh quang lời Người được nghe biết trong tâm hồn hân hoan của các ngươi.)

Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.

Các Bài Đọc: Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 3,1-8

Đáp Ca: Tv 84 (Lậy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi)

Alleluia: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Hướng Dẫn Bài Hát:

  • Hỡi Sion, Chúa sẽ Đến
  • Hãy chỗi dậy
  • Hãy dọn đường cho Chúa
  • Hãy trở về

BÀI HÁT