Chủ Đề: Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã gần đến.

Nhập Lễ CN I Mùa Vọng: Tv 24,1-3 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn tôi lên tới Chúa, tôi tin cậy vào Chúa, xin đừng để tôi tủi hổ. Xin đừng để quan thù hoan hỉ về tôi, vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi.)

Các Bài Đọc: Gr 33, 14-16; 1 Tx 3,12-4,2; Lc 21, 25-28.34-36

Đáp Ca: Tv 24 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn lên tới Chúa)

BÀI HÁT