CN Thứ 8 QN

Ca Nhập Lễ: TV17, 19-20

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Chủ Đề: Hãy tìm kiếm Nước Chúa trước, đừng qúa lo vật chất.

Các Bài Đọc: Is. 49, 14-15; 1Cor. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34

Đáp Ca: (TV. 61) Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Lo chi ngày mai.
  • Chúa dắt dìu con.