CN Thứ 8 QN

Ca Nhập Lễ: TV17, 19-20

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Chủ Đề: Hãy đổi mới.

Các Bài Đọc: Os. 2, 14b. 19-20; 2Cor. 3, 1b-6; Mt. 2, 18-22

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Alleluia: Chúa phán: “Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Hãy đổi mới cuộc đời vì nước Chúa đã gần.
  • Chúa là chân thiên mỹ.

BÀI HÁT

  • Ca Nhập lễ:
  • Đáp ca:
  • Câu xướng trước Tin Mừng:
  • Dâng lễ:
  • Hiệp lễ :
  • Kết lễ: