Ca Nhập Lễ: TV12, 6

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi. 

Chủ Đề: Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán.

Các Bài Đọc: 1Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1Cor. 15, 44-45; Lc. 6, 27-28

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

BÀI HÁT