CN Thứ 7 QN

Ca Nhập Lễ: TV12, 6

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi.

Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ.

Các Bài Đọc: Is. 43, 18-19. 21-22. 24b-25; 2 Cor. 1, 18-22; Mc. 2, 1-12

Đáp Ca: (TV. 40) Xin Chúa chữa khỏi hồn tôi, vì tôi đã phạm tội phản nghịch Chúa.

Alleluia: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: có thể giống năm A.

  • Xin tha thứ
  • Lễ giao hòa
  • bài ca bác ái
  • Lễ vật tình yêu

BÀI HÁT

  • Ca Nhập lễ:
  • Đáp ca:
  • Câu xướng trước Tin Mừng:
  • Dâng lễ:
  • Hiệp lễ :
  • Kết lễ: