CN Thứ 7 QN

Ca Nhập Lễ: TV12, 6

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi.

Chủ Đề: Hãy yêu thương kẻ thù.

Các Bài Đọc: Lev. 19, 1-2, 17-19; 1 Cor. 3, 16-23; Mt. 5, 38-48

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

BÀI HÁT

LỜI BÀI HÁT

LẠY CHA RẤT THÁNH  Tác Giả: Lm. Vương Diệu
1. Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian.
ĐK. Xin dâng lên cùng xin dâng lên hợp với lễ vật chí thánh thuần khiết. Xin dâng lên cùng xin dâng lên cả thân xác, cả tâm trí trọn đời.
2. Lạy Cha rất thánh xin chúc lành của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa cả hồn xác cả đời sống mọi khổ đau để hiệp lại với của lễ hy sinh.

LÒNG MẸ TỪ NHÂN
Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi, con biết lòng Mẹ từ nhân, Mẹ lắng nghe con cầu khấn. Và xưa nay chưa từng thấy ai kêu cầu, mà Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ.
2. Mẹ ơi, con muốn Mẹ là của con, Mẹ chở che trong đời sống. Mẹ yêu thương đưa dìu bước con trên đời, và ngày cuối cùng đời con.
ĐK. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người vui sống an bình. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người sống trong an bình.