CN Thứ 5 QN

ngày 5 tháng 2, 2017

Ca Nhập Lễ: Tv94, 6-7

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Chủ Đề: Mỗi người là ánh sáng và là muối ướp cho đời.

Các Bài Đọc: Is. 58, 7-10; 1 Cor. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16

Đáp Ca: (TV. 111) Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

Alleluia: Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.

BÀI HÁT

LỜI BÀI HÁT:

THANH VINH 111

ĐÁP: Trong u tối bừng lên ánh sáng soi kẻ lòng ngay.

1.Trong u tối bừng lên ánh sáng soi kẻ ngay lành có lòng từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết xót thương và cho vay, biết sắp đặt mọi sự theo lẽ phải.

2. Người ấy sẽ chẳng hề nao núng , người công chính sẽ được ghi nhớ muôn đời. Họ không khiếp sợ khi nghe tin độc dữ nhưng vững lòng cậy tin vào Chúa.

3. Lòng kiên cường người không sợ hãi Người biết chia sẻ cho kẻ khó nghèo. Đức công chính của Người tồn tại muôn đời, uy lực Người vinh hiển giương cao.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ có ánh sáng ban sự sống.