CN Thứ 5 QN

ngày 5 tháng 2, 2017

Ca Nhập Lễ: Tv94, 6-7

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Chủ Đề: Mỗi người là ánh sáng và là muối ướp cho đời.

Các Bài Đọc: Is. 58, 7-10; 1 Cor. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16

Đáp Ca: (TV. 111) Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

Alleluia: Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Sai đi.
  • Chúa là đường.
  • Thắp sáng lên trong con.
  • Muốn men cho đời.