Ca Nhập Lễ: Tv94, 6-7

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Chủ Đề: Mầu nhiệm của ơn gọi (dù ta bất xứng)

Các Bài Đọc: Is. 6, 1-2a. 3-8; 1 Cor. 15, 1-11; Lc. 5, 1-11

Đáp Ca: (TV. 137) lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng tôi, để chúng tôi lắng nghe lời Con Chúa.

BÀI HÁT