CN Thứ 5 QN

Ca Nhập Lễ: Tv94, 6-7

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Chủ Đề: Chúa đến để giải thoát chúng ta.

Các Bài Đọc: Job. 7, 1-4.6-7; 1 Cor. 9, 16-19. 22-23; Mc. 1, 29-39

Đáp Ca: (TV. 146) Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.

Alleluia: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Hãy vui lên ca lên.
  • Ngài đến
  • Chúa là tình yêu
  • Người giải thoát ta khỏi tăm tối.

BÀI HÁT

Dâng lễ:  : Tiến dâng lên- PXC

Đáp ca & Câu xướng trước Tin Mừng: TV 146

Hiệp lễ: Có Chúa trong đời