CN Thứ 34 QN

Lễ Chúa KiTô Vua

Nhập Lễ: Apoc 5. 12, 1, 16

” Con Chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời.”

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: Dan. 7, 13-14; 1 Apoc. 1, 5-8; Joan 18, 33b-37;

Đáp ca: (TV. 92) Chúa hiển trị và đầy vẻ uy linh.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

BÀI HÁT