CN Thứ 34 QN

Lễ Chúa KiTô Vua

Nhập Lễ: Apoc 5. 12, 1, 16

” Con Chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời.”

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: Ez. 34, 11-12. 15-17; 1 Cor. 15, 20 – 26a. 28; Mt. 25, 31-46;

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa Là Vua
  • Chúa Tể Càn Khôn
  • Kitô Vua
  • Lậy Vua Cứu Thế
  • Ôi Giêsu, Chúa Là Vua
  • Chúa Thống Trị
  • Ngài Là Thiên Chúa