NOV 21, 2020: LỄ KI-TÔ VUA VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN- BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN

Nhập Lễ: Apoc 5. 12, 1, 16

” Con Chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời.”

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: Ez. 34, 11-12. 15-17; 1 Cor. 15, 20 – 26a. 28; Mt. 25, 31-46;

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

BÀI HÁT