CN Thứ 33 QN

Nhập Lễ: Jer 29. 11, 12, 14.

“Chúa phán: Ta nghĩ đến bình-an chứ không nghĩ đến đau khổ; các ngươi kêu cầu Ta và Ta nhậm lời các ngươi. Ta dẫn dắt các ngươi các nơi bị nô lệ trở về.” 

Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng.

Các bài đọc: Mal. 4, 1-2a; 2 Thes. 3, 7-12; Lc. 21, 5-19;

Đáp ca: (TV. 97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Phúc Âm: “các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.”

BÀI HÁT

Thánh vịnh 97

Đáp:Chúa ngự đến Ngài xét xử muôn dân cách công bình.

1-Hãy ca mừng Chúa hoạ tiếng lục huyền cầm, với lục huyền cầm với nhạc cụ râm ran. Thổi kèn lên hãy rúc tù và , hân hoan trước nhan thánh Chúa, vị quân vương.

2-Gầm vang lên, đại dương và muôn hải vật, địa cầu và tất cả dân cư. Sông hãy vỗ tay, núi hãy reo mừng. Hãy reo mừng trước nhan Chúa vì Ngài ngự đến.

3-Ngài ngự đến xét xử địa cầu cách công minh, và xét xử muôn dân cách chính trực.

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. Các con hãy trỗi dậy và ngẩng đầu lên, vì ơn giải thoát của các con đã gần đến.

Al le lui a Alleluia leluia Al- le- lu- ia.

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Khi Chúa Đến
  • Vững Niềm Cậy Trông
  • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
  • Tìm Về Chân Thiện Mỹ
  • Nguồn Trợ Lực Đời Tôi.
  • Chúa là Cùng Đích