CN Thứ 33 QN

Nhập Lễ: Jer 29. 11, 12, 14.

“Chúa phán: Ta nghĩ đến bình-an chứ không nghĩ đến đau khổ; các ngươi kêu cầu Ta và Ta nhậm lời các ngươi. Ta dẫn dắt các ngươi các nơi bị nô lệ trở về.”

Chủ Đề: Ngày bế mạc

Các bài đọc: Dan. 12, 1-3; Hebr. 10, 11-15. 18; Mt. 13, 24-32;

Đáp ca: (TV. 15) Lạy Chúa xin bảo toàn con con trông cậy vào Chúa.

Alleluia: Các con hãy canh thức cầu nguyện luôn, để thể đứng vững trước mặt Con Người.

Phúc Âm: “Ngài sẽ qui tụ ngững người Ngài tuyển chọn từ khắp bốn phương trời.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Nếu Chúa là Mặt Trời
  • Chúa là Hạnh Phúc
  • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
  • Mong Về Bên Chúa
  • Biết Chúa, Biết Con

BÀI HÁT