2020- covid -19

Chủ Đề: Biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.

Các bài đọc: Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Thes. 5, 1-6; Mt. 25, 14-30;

Đáp ca: (TV. 127) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Phúc Âm: “Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi.”

BÀI HÁT