CN Thứ 32 QN

Nhập Lễ: TV 87, 3

” Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con kêu cầu.”

Chủ Đề: Đồng tiền của bà goá nghèo.

Các bài đọc: Reg. 17, 10-16; Hebr. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44;

Đáp ca: (TV. 145) Hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Phúc cho những ai tinh thần nghèo khó nước trời của họ.

Phúc Âm: “Bà góa này đã bỏ tiền nhiều hơn hết.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Con chỉ là tạo vật
  • Hãy Chiếu Soi
  • Những Gì Đời Con

 

BÀI HÁT