CN Thứ 32 QN

Nhập Lễ: TV 87, 3

” Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con kêu cầu.”

Chủ Đề: Luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa.

Các bài đọc: Sap. 6, 13-17; 1 Thes. 4, 12 – 1, 7; Mt. 25, 1-13;

Đáp ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người.”

BÀI HÁT