CN Thứ 31 QN

Nhập Lễ: TV 37, 22-23

“Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi tôi và xin đừng lìa xa tôi ; lạy Chúa là quyền lực đời tôi, xin phù giúp tôi.”

Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất.

Các bài đọc: Deut. 6, 2-6; Hebr. 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34;

Đáp ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

Alleluia: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt sự chết và dùng Tin Mừng làm sáng tỏ sự sống.

Phúc Âm: “Giới răn trọng nhất”

Hướng dẫn chọn bài hát:

(Xem CN 30 QN, năm A)

  • Cũng một kiếp người
  • Nguồn Sống Yêu Thương

BÀI HÁT