CN Thứ 31 QN

Nhập Lễ: TV 37, 22-23

“Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi tôi và xin đừng lìa xa tôi ; lạy Chúa là quyền lực đời tôi, xin phù giúp tôi.”

Chủ Đề: Sống công chính và khiêm hạ.

Các bài đọc: Mal. 1, 14b – 2, 2b. 8-10; 1 Thes. 2, 7b-9. 13; Mt. 23, 1-12;

Đáp ca: (TV. 130) lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Alleluia: Xin Chúa Cha của Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta.

Phúc Âm: “Họ nói mà không làm”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Xin Giữ Gìn Con
  • Chúa Trong Cuộc Đời
  • Xin Chỉ Cho Con
  • Đi Trong An Bình