CN Thứ 30 QN

Nhập Lễ: TV 104, 3-4

” Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm Thiên Nhan Chúa.”

Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin. Chúa Nhân Từ.

Các bài đọc: Jer. 31, 7-9; Eph. 5, 1-6; Mc. 10, 46-52;

Đáp ca: (TV. 125)Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

Alleluia: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Chúa là Thiên Chúa, Ngài đã chiếu sáng chúng ta.

Phúc Âm: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa là Đấng Từ Bi
  • Chúa Nhân Hậu
  • Chúa Xót Thương
  • Chúa Yêu Con
  • Xin thêm lòng tin
  • Con Luôn Vững Tin

BÀI HÁT