CN Thứ 29 QN

Nhập Lễ: TV 16, 6. 8.

“Lạy Chúa, tôi kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, xin nghe rõ tiếng tôi. Lạy Chúa, xin gìn giữ tôi như con ngươi mắt Chúa, xin che chở tôi trong bóng cánh của Ngài.”

Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân.

Các bài đọc: Is. 53, 10-11; Hebr. 4, 14-16; Mc. 10, 35-45;

Đáp ca: (TV. 32) lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như lòng chúng con tin cậy ở nơi Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: “Con Người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Kinh Hoà Bình
  • Thân Lúa Miến
  • Người Đã Cất Bước
  • Hãy yêu thương Nhau
  • Hy sinh Mạng sống

BÀI HÁT