CN Thứ 28 QN

Nhập Lễ: TV 129, 3-4

” Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Vì, Lậy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha” 

Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.

Các bài đọc: 2 Reg. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19;

Đáp ca: (TV. 97) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: “Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Tạ ơn Trời
  • Ca Tình Tri Ân
  • Xin Tri Ân
  • Cảm Tạ Hồng Ân
  • Hồng Ân Chúa Bao La
  • Một Đời Cảm Cạ
  • Cảm Mến Tình Cha