CN Thứ 28 QN

Nhập Lễ: TV 129, 3-4

” Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Vì, Lậy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha”

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Các bài đọc: Sap. 7, 7-11; Hebr. 4, 12-13; Mc. 10, 17-30;

Đáp ca: (TV. 89)Lạy Chúa xin cho chúng con no thoả tình thương của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

Alleluia: Phúc thay ai tinh thần nghèo khó nước trời của họ.

Phúc Âm: “Ngươi hãy bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta. Người giầu có khó vào Thiên Đàng.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Trái tim tinh tuyền
  • Không vương bụi đời
  • Giữ gìn con Chúa ơi
  • Sống Khó Nghèo
  • Bước đi theo Ngài
  • Chúa Là Cuộc Sống Của Con.

BÀI HÁT