CN Thứ 28 QN

Nhập Lễ: TV 129, 3-4

” Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Vì, Lậy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha”

Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.

Các bài đọc: Is. 25, 6-10a; Phil. 4, 12-14, 19-20; Mt. 22, 1-14;

Đáp ca: Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa.

Phúc Âm: “Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời họ vào dự tiệc cưới.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hãy đến với Người.
  • Chúa Dắt Dìu Con
  • Chúa Chăn Nuôi Tôi
  • Mời Dự Tiệc Thánh
  • Ôi Nhiệm Mầu