CN Thứ 27 QN

Nhập Lễ: Est 13. 9. 10-11

“Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự theo thánh ý Chúa, và không ai có thể chống lại Thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tác thành mọi sự trên trời dưới đất và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể muôn loài.”

Chủ Đề: Hợp nhất trong Thiên Chúa.

Các bài đọc: Gen. 2, 18-24; Hebr. 2, 9-11; Mc. 10, 2-16;

Đáp ca: (TV. 127) Nguyện Chúa chúc lành cho chúng ta, hết mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Alleluia: Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài nơi chúng ta mới được trọn hảo.

Phúc Âm: “Sự gì thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Xin Chúa Kết Hợp
  • Xin Đừng Phân Ly
  • Xin Cho Chúng Nên Một
  • Yêu như Chúa Yêu

BÀI HÁT