Nhập Lễ: Dan 3, 31 29. 30. 43. 42

“Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sư, cho chúng tôi hưởng dùng, Chúa đã xét xử công bình, vì chúng tôi đã phạm tội và không tuân giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng tôi theo lượng từ bi của Chúa” 

Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

Các bài đọc: Am. 6, 1a. 4-7; 1 Tim. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31;

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: “Ngươi đã gặp toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Sự Sống Thay Đổi Chứ Không Mất Đi.
  • Ngươi Có Là Gì
  • Thân Tro Bụi
  • Vinh Quang Thế Trần
  • Đời Tạm Bợ
  • Xin Mở Rộng Tay
  • Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm)
  • Hãy Yêu Thương Nhau (Nguyên Hũu)

BÀI HÁT