CN Thứ 26 QN

Nhập Lễ: Dan 3, 31 29. 30. 43. 42

“Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sư, cho chúng tôi hưởng dùng, Chúa đã xét xử công bình, vì chúng tôi đã phạm tội và không tuân giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng tôi theo lượng từ bi của Chúa”

Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.

Các bài đọc: Num. 11, 25-29; Jac. 5, 1-6; Mc. 9, 37-42. 44. 46-47;

Đáp ca: (TV. 18) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can.

Alleluia: Lạy Chúa, Lời Chúa sự thật. Xin thánh hoá chúng con trong sự thật.

Phúc Âm: “Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Xin Chỉ Cho Con
  • Hương Thơm
  • Con Đường Công Chính
  • Con Không Ghen Tị

BÀI HÁT