CN Thứ 24 QN

Nhập Lễ: Cf Sir 36, 18

“Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa; xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực; xin nhậm lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa và của Israel con cái Chúa.”

Chủ Đề: Hy sinh vác thập giá theo Chúa.

Các bài đọc: Is. 50, 5-9a; Jac. 2, 14-18; Mc. 8, 27-35;

Đáp ca: (TV. 114) Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

Alleluia: Ước chi tôi chẳng khoe khoang điều gì khác ngoại trừ Thập Giá Chúa. Nhờ Thập Giá của Chúa thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian.

Phúc Âm: “Thầy là Đức Kitô. Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Vững niềm cậy trông
  • Thầy là Đức Kitô
  • Tin và hành động
  • Con luôn trông cậy Chúa
  • Niềm tin vững vàng

BÀI HÁT