CN Thứ 24 QN

Nhập Lễ: Cf Sir 36, 18

“Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa; xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực; xin nhậm lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa và của Israel con cái Chúa.” 

Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Các bài đọc: Ex. 32, 7-11. 13-14; 1 Tim. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32;

Đáp ca: (TV. 50) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

Phúc Âm: ” Trên trời sẽ vui mừng vì một người tọo lỗi hối cải.”

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Hãy trở về với Ta
  • Con nay trở về
  • Tình Ngài Yêu
  • Xin tha thứ