CN Thứ 23 QN

Nhập Lễ: TV 118, 137, 124

“Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa.” 

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Các bài đọc: Sap. 9, 13-19; Philem 9b-10. 12-17; Lc. 14, 25-33;

Đáp ca: (TV. 89) Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

Alleluia: Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”.

Phúc Âm: “Ai không từ bỏ của cải mình co, thì không xứng làm môn đệ Ta.”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Theo Chúa
  • Từ bỏ chính mình
  • Con đường Chúa đã đi qua.
  • Xin cho tôi theo Ngài.

BÀI HÁT