CN Thứ 23 QN

Nhập Lễ: TV 118, 137, 124

“Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin Chúa đối xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa.”

Chủ Đề: Yêu thương là chu toàn lề luật.

Các bài đọc: Ez. 33, 7-9; Rom. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20;

Đáp ca: (TV. 94) Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa.

Alleluia: Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”.

Phúc Âm: “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em.” Chúng ta có nhiệm vụ phải sửa lỗi cho người anh em mình theo lề luật Chúa.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Kinh Hoà Bình
  • Nhân Chứng Phúc Âm
  • Yêu Lề Luật Chúa