CN Thứ 22 QN

Nhập Lễ: TV 85, 3, 5

“Lạy Chúa xin thương tôi, vì tôi ân cần kều van Chúa suốt ngày; Lạy chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giầu lượng từ bi đối với những ai kêu Cầu Chúa.”  

Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sir. 3, 19-21. 30-31; Hebr. 12, 18-19. 22-24a; Lc. 14, 1. 7-14;

Đáp ca: (TV. 67) Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: ” Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên.”

BÀI HÁT