CN Thứ 21 QN

Nhập Lễ: TV 85, 2-3

“Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin thương tôi, vì tôi ân cần kêu van Chúa suốt ngày”

Chủ Đề: Lời Chúa là lời hằng sống.

Các bài đọc: Jos. 24, 1-2a. 15-17. 18b; Eph. 5, 21-32; Joan 6, 61-70;

Đáp ca: (TV. 33)  Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa mới có những lời ban phúc trường sinh.

Phúc Âm: “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có lời ban sự sống”

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Bỏ ngài con theo ai.
  • Lắng Nghe tiếng Chúa.
  • Lời Hằng Sống
  • Xin Chỉ Cho Con

BÀI HÁT