CN Thứ 20 QN

Nhập Lễ: TV 83, 10 – 11

“Lạy Chúa là kiên thuẫn của chúng tôi, xin hãy trông xemhãy nhìn đến dung mạo người được Chúa tấn phong. thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng qúi hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác.”

Chủ Đề: Hãy luôn vững tin!

Các bài đọc: Is. 56, 1. 6-7; Rom. 11, 13-15. 29-32; Mt. 15, 21-28;

Đáp ca: (TV. 66) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Alleluia: Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”.

Phúc Âm: “Này bà, bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.”

BÀI HÁT

Phụ lục (bài năm 2016)