CN Thứ 2 QNchuacuuthe

Ca Nhập Lễ: Tv65, 4

Lạy Chúa, toàn thể điạ cầu thờ lạy và ca khen Chúa; lạy Đấng Tối Cao, toàn thể đất nước ca khen thánh danh của Ngài.

Chủ Đề: Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế

Các Bài Đọc: Is. 49, 3.5-6; 1 Cor. 1, 1-3; Jn. 1, 29-34

Đáp Ca: (TV. 39) Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

BÀI HÁT

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày…
  • Này con xin đến.

Tham khảo:

Thánh vịnh 65, 4 Ca Nhập lễ CHÚA NHẬT 2 TN   (Hải Ánh)