Ca Nhập Lễ: Tv65, 4
Lạy Chúa, toàn thể điạ cầu thờ lạy và ca khen Chúa; lạy Đấng Tối Cao, toàn thể đất nước ca khen thánh danh của Ngài.

Chủ Đề: Chúa làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa.

Các Bài Đọc: Is. 62, 1-5; 1 Cor. 12, 4-11; Jn. 2, 1-12

Đáp Ca: (TV. 95) Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

BÀI HÁT